Utredning

När vi tar på oss utredningsuppdrag gör vi detta för att vi känner att vi har någonting viktigt att bidra med. Det kan handla om att vi gjort något liknande tidigare, att vi tillsammans har olika infallsvinklar som kan lyfta utredningen eller att vi länge varit nyfikna på ämnet. Att jobba med biologi är dock mycket komplext och vi känner våra begränsningar. När det handlar om flödesmodellering eller hur fladdermöss påverkas av belysning eller kanske kompensationsåtgärder för insekter så lämnar vi vidare uppdragen eller tar hjälp av någon av våra duktiga kollegor på andra företag.

Exempel på utredningar vi genomfört eller deltagit i:

  • Ett LONA-projekt för att utreda möjligheten att återskapa den 50 ha stora Mönnerumssjön i Norrköpings kommun.
  • En utredning av olika metoder att bekämpning parkslide. Utredningen innefattade bl.a. studiebesök i Storbritannien där man har stor erfarenhet av den invasiva växten. Resultatet blev manualen ”Försiktighetsåtgärder mot parkslide” som du kan ladda ner under Publikationer.

GIS-analyser

Geografiskt informationssystem (GIS) används för att studera, skapa eller förändra kartor. Vi utför GIS-analyser i de flesta av våra uppdrag. Analyser kan bland annat ge information om lokalisering, avstånd och omfattning. Detta ger underlag till våra fältarbeten, utredningar och rapporter. Vi använder även GIS för att presentera och leverera resultat.

MKB, miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

I miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) arbetar vi både med att ta fram olika bakgrundsunderlag likväl som att genomföra hela arbetet med att ta fram en MKB i samband med olika exploateringar som påverkar miljö och hälsa. Vi har erfarenhet av MKB-arbete inom ämnesområden som berör såväl miljöfarlig verksamhet (MB kap 9) som vattenverksamhet (MB kap 11). I vissa projekt gällande såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet tar vi ett helhetsgrepp och genomför hela tillståndsprocessen såsom samråd, ansökan, MKB, kontakter med myndigheter m.m. fram till tillståndsbeslut.