Publikationer

Försiktighetsåtgärder mot parkslide

Verktyg skapat för dig som inte vet hur du ska hantera parkslide i din kommun eller på din fastighet. Använd skriften med försiktighet och med vetskap om att beskrivna åtgärder bygger på erfarenheter från England och har inte prövats och utvärderats i Sverige. Detta är ett projekt startat på eget initiativ då vi såg ett stort behov av ett sådant verktyg. Projektet är finansierat genom medel från Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård.

Öppna


Makrofyter i Vänern 2013-2018

Resultat av makrofytinventering i 22 delområden av Vänern mellan åren 2013 och 2018. Syfte var att göra en bedömning av ekologisk status i enlighet med Vattendirektivet. Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern. Uppdragsgivare Vänernsvattenvårdförbund.

Öppna


15 hotade makrofyter i Sverige - En fältguide

För att föra vidare kunskap om artbestämning av sällsynta och i vissa fall hotade arter, och där med öka sannolikheten att vi noterar växterna när vi råkar på dem, har denna fältguide tagits fram. Det är viktigt för att kunskapen om deras utbredning ska öka. Guiden är den del av det kunskapsuppbyggande program av Havs- och vattenmyndigheten som antogs 2017 och har gjorts i uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Öppna


Salamanderinventering, Lerums kommun 2018

Inventering av grod- och kräldjur med fokus på större vattensalamander har utförts i Lerums kommun. Syftet med inventeringen var att få en bredare kunskap kring artens förekomst samt utbredning i kommunen som kan ge underlag vid samhällsplanering. Inventeringen utfördes under maj 2018. Resultatet ger en överblick gällande var det förekommer vattensalamander inom Lerums kommun och var det finns förutsättningar för en fungerande metapopulation. Projektet har finansierats av Lerums kommun och med LONA-bidrag.

Öppna


Makrofyter i Vättern 2015-2017

Resultat från makrofytinventreing mellan åren 2015 och 2017. Syfte var att övervaka områden med avseende på eventuella förändringar av makrofytsamhället men också för att hitta lämpliga framtida miljöövervakningsområden. Visar även bedömning av delområdenas ekologiska status utifrån förekommande vattenväxter. Uppdragsgivare Vätternsvattenvårdsförbund.

Öppna


Att åtgärda skunkkalla (Lysichiton americanus

Manual skapad för åtgärder mot skunkkalla som är en främmande invasiv art i Sverige. Utredningen är gjord på uppdrag av Naturvårdsverket för att öka kunskapen kring växten samt råda åtgärder. Skriften är dock ej en beslutad rekommendation från myndigheten.

Öppna