Om oss

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö startades av Jonas Örnborg och Tina Kyrkander under våren 2009. Vi hade tidigare arbetat tillsammans som miljökonsulter och visste att vi kompletterade varandra väl. Det kändes därför roligt och spännande att starta och driva en verksamhet tillsammans.

Vi driver bolaget för att få arbeta med det vi tycker är roligt och brinner för. Därför väljer vi ibland att dra igång egna projekt utan uppdragsgivare och skriva artiklar i ämnen vi behärskar särskilt väl. Vi knyter också betydelsefulla kontakter genom resor utomlands, något som varit särskilt viktigt gällande arbetet med främmande arter.

Vi vill att den som jobbar hos oss ska få möjlighet att arbeta i projekt som berör ens särskilda intressen och som han eller hon därför också är väldigt duktig på. Därför uppmuntrar vi till idéer och egna initiativ som leder i den riktning att vi så småningom får uppdrag som berör dessa ämnen.

Under sommaren har vi högsäsong och tar då ofta in extra personal som fungerar som fältassistenter. Arbetet består ofta i att föra protokoll och sköta båten i de sjöar vi inventerar.Vi har sedan fr.o.m. bokslutsåret maj 2019 kartlagt hur mycket nödvändiga biltransporter vi gör samt vilket bränsle som används för våra tre företagsbilar som drivs med biogas. Utifrån framtaget körunderlag skall vi sedan ta fram mål med tillhörande handlingsplan med syfte att ytterligare minska vårt beroende av fossila bränslen. Vår framtidsvision är att de transporter med bil som bedöms som nödvändiga inom vår verksamhet skall göras med fossilfritt bränsle så långt det är möjligt.

Redan i dagsläget arbetar vi med transportfrågan kontinuerligt. Vi har interna företagsrutiner som prioriterar transporter med kollektivtrafik i de fall möjligheten finns.
I april månad 2019 inköptes en hopfällbar företagscykel, vilket ytterligare skall skapa möjligheter och underlätta att vid fler tillfällen prioritera kollektivtransporter framför bil.

Vi som arbetar här

Jonas Örnborg

Delägare, projektledare, ekolog och naturvårdskonsult

Anställd: Sedan starten av bolaget 2009. Arbetat som miljökonsult sedan 2003.

Särskilt inriktad på: Fåglar – inventering, miljöjuridik och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer. Naturvärdesbedömningar, framförallt underlag till MKB och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer.

Jonas är doktor i ekologisk zoologi och gjorde sina doktorsstudier på Zoologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Efter doktorsexamen genomförde Jonas en postdoc. i Frankrike, Montpellier. Studierna handlade framförallt om fåglars ekologi och evolution av signalsystem.

Jonas arbetar med såväl terrester som akvatisk biologi och med tillståndsfrågor inom ramen för miljöfarlig och vattenverksamhet enligt miljöbalken. Den terrestra biologin har framförallt inriktat sig på artskyddsfrågor och naturvärdesbedömningar i samband med olika former av exploateringar i naturmiljöer. Inventering, påverkansbedömning och kompensationsåtgärder för grod- och kräldjur har också ingått i Jonas arbetsuppgifter. Jonas har även stor erfarenhet av biologiskt fältarbete, både på land och i vatten under olika förhållanden såväl i Sverige som utomlands (Norge, Sydafrika, Kenya, Botswana, Seychellerna och Frankrike). Sammantaget har Jonas arbetat med olika frågeställningar inom biologi och miljö i olika sammanhang under sammanlagt 16 år. De senaste åren har Jonas arbetat mycket med att ta fram underlag vad avser förekomst av naturvärden, naturvärdesbedömningar, eventuell påverkan samt artskyddsfrågor (i enlighet med Artskyddsförordningen) för MKB gällande miljöfarlig verksamhet (bl.a. vindkraftsetablering). I arbetsuppgifterna har även ingått att arbeta fram och sammanställa olika naturvärden inför framtagandet av kommunala översikts- och detaljplaner. Inom detta arbete ingår inventering och redovisning av data samt framtagande av juridiska underlag och områdesbestämmelser.

jonas.ornborg(kanelbulle)ornborgkyrkander.se

0704 – 15 79 00

Tina Kyrkander

Delägare, projektledare, ekolog och naturvårdskonsult

Anställd: Sedan starten av bolaget 2009. Arbetat som miljökonsult sedan 2006.

Särskilt inriktad på: Vattenvegetation – inventering av kärlväxter och kransalger, utredning och rådgivning gällande främmande arter, utredningsuppdrag skyddade områden, åtgärder i vattenmiljö, vattenverksamhet.

Tina är limnolog med en magister i biologi och har genomfört sina studier på universiteten i Stockholm och Göteborg. Hon ansvarar för inventeringar och utredningar i vattenmiljö, vattenverksamhet och arbetet med främmande arter. Tina var med i referensgruppen för kransalger inom åtgärdsprogram för hotade arter (2008 – 2011) och tar fortfarande emot kransalger för artbestämning. Sedan 2009 är hon också medlem i ArtDatabankens expertkommitté för alger som bland annat arbetar med rödlistning. Tina arbetar mycket med främmande arter och har gjort flera utredningar om olika metoders lämplighet avseende bekämpning av framförallt vattenväxter. I flera fall har dessa utredningar gjorts på uppdrag av myndigheter och resulterat i rekommendationer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

tina.kyrkander(alfasnok)ornborgkyrkander.se

0734 – 27 36 35

Ann Bertilsson

Projektledare, limnolog och naturvårdskonsult

Anställd: Sedan 2011. Har även arbetat på Högskolan i Skövde och på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Särskilt inriktad på: Musslor – inventering, åtgärder och miljöövervakning. Har undervisat i GIS (geografiska informationssystem) på högskolenivå. Arbetar mycket med tillståndsfrågor enligt miljöbalken och har stor erfarenhet av ärendehantering på länsstyrelse och kommun. Genomför naturvärdesinventeringar i vatten, biotopkarteringar och tar fram underlag och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer.

Ann är limnolog med en magister i ekologi och har genomfört sina studier på universitetet i Göteborg och Högskolan i Skövde. Hon ansvarar för utredningar i vattenmiljö. Ann har stor erfarenhet av artbestämning av stormusslor i Sverige och har fått denna kunskap verifierad genom högskolan och Naturhistoriska museet i Göteborg. Hon har också arbetat med flera projekt om föryngring av stormusslor samt musslornas funktion som miljöindikatorer. Ann har elfiskecertifikat.

ann.bertilsson(alfa-krull)ornborgkyrkander.se

0725 – 58 74 67

Britta Lidberg

Projektledare, biolog och naturvårdskonsult

Anställd: Sedan 2017. Har även arbetat på länsstyrelserna i Jönköpings, Norrbottens, Dalarnas, Västernorrlands och Gotlands län samt på Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Särskilt inriktad på: Kärlväxter – inventering av kärlväxter vad gäller förekomst och bedömning av påverkan från verksamheter i olika typer av naturmiljöer. Gör även fågelinventeringar. Rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet och jordbruksstöd kopplat till detta.

Britta har en magisterexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon arbetar mycket med naturvärdesinventeringar men också andra typer av inventeringar av såväl växter som fåglar. Hon har tidigare deltagit i ett flertal olika inventeringsprojekt både som anställd och ideellt. Sedan tidigare har hon stor vana av att samordna och driva diverse projekt och arbetsgrupper. Tack vare tidigare anställningar på fem olika länsstyrelser samt Jordbruksverket har Britta god insikt i myndighetsvärlden.

britta.lidberg(apsvans)ornborgkyrkander.se

076 – 835 85 09

Tove Lawenius

Biovetare och naturvårdskonsult

Anställd: Sedan 2018. Har studerat biovetenskap med inriktning biologiska resurser och hållbar utveckling på Högskolan i Skövde.

Särskilt inriktad på: Geografiska informationssystem (GIS) – granskar, analyserar och tar fram kartunderlag.
Utreder och är med vid planering av åtgärder samt sanering av invasiva främmande arter.
Ingår som fältassistent i inventeringsteam för inventering av bl.a. makrofyter och musslor.

Tove har en kandidatexamen i biovetenskap och har genomfört sina studier i Skövde. Tack vare sin utbildning har hon kunskap inom både naturvårds- och hållbarhetsfrågor. Hon har stort intresse inom hållbar utveckling och har arbetat med detta genom studentföreningen NATRIX på Högskolan. Utbildningen har också gett insyn i juridik gällande naturvård. Under sin tid hos Örnborg Kyrkander har hon utvecklat intresse för invasiva främmande arter och har fått medverka i flertalet projekt bl.a. med parkslide. Tove medverkar i övrigt vid förarbeten, inventeringar och rapportskrivning i naturvårds- och utredningsuppdrag med många olika fokusområden.

tove.lawenius(elefantöra)ornborgkyrkander.se

0763 - 49 22 53

Albin Kozma

Ekolog och naturvårdskonsult

Anställd: Sedan 2021. Har även arbetat som fältinventerare för Svensk Naturförvaltning AB och som forskningsbiträde för SLU.

Särskilt inriktad på: Fågel- och naturvärdesinventeringar.

Albin är biolog med en masterexamen i Ekologi och Naturvård vid Uppsala Universitet. Under studierna har han fått goda kunskaper inom miljö- och naturvårdsfrågor och har även fått en fördjupad kunskap inom artbildningsforskning hos fåglar. Efter utbildningen har han jobbat mycket med älgbetesinventering och skogstaxering, men har även arbetat för Naturhistoriska Riksmuseet och Vetenskapens Hus i Stockholm.

albin.kozma(a-krill)ornborgkyrkander.se

0736 - 17 55 84

Fredrik

Fredrik Wassermeyer

Administratör

Anställd: Sedan 2020. Har tidigare arbetat som administratör på filmbolag och är utbildad företagsekonom i grunden.

Särskilt inriktad på: Administration av företagets administrativa system och rutiner.

Fredrik har även läst till Fartygsbefäl klass VII vid Sjöfartshögskolan i Kalmar och är van vid att köra olika typer av fartyg.

fredrik.wassermeyer(a-snok)ornborgkyrkander.se

0702 - 58 49 61

August Kyrkander

Fältassistent och vaktmästare

Anställd: Vid behov.

Särskilt inriktad på: Att assistera vid diverse inventeringsuppdrag som företaget åtar sig samt är behjälplig med praktiska uppgifter inför uppdrag.