Inventering

Makrofyter

Ett av våra specialområden är inventering av makrofyter, d.v.s. vattenväxter. Detta görs sommartid och framförallt genom fridykning där vi inventerar transekter från den grunda strandkanten och ut mot djupare vatten. Bland våra återkommande uppdrag finns makrofytinventering i såväl Vänern och Vättern som Mälaren men vi har hela Sverige som vårt arbetsområde och inventerar allt från glasklara fjällvattensjöar till skogstjärnar i mörkaste Småland. Ibland letar vi efter särskilt sällsynta arter och då kan det även vara aktuellt att genomföra åtgärder för att gynna arten, kanske genom utsättning eller genom att ta bort konkurrerande arter.

Fåglar

Inventering av fåglar kan vara aktuellt nästan året om då bästa tiden för att inventera olika arter skiljer sig mycket åt. Örnar inventeras bäst i februari-mars när de spelflyger och då är också ugglorna igång, i april-maj är det högsäsong för tjäder- och orrspel, senare på våren och försommaren är det hög tid att inventera sångare innan de är klara med sina häckningsbestyr och tystnar för året. Sommaren är bästa tiden att inventera t.ex. smålom, fiskgjuse och andra arter som är lättast att upptäcka när de flyger med mat till sina ungar. På hösten när fåglarna rör sig söderut är det dags att inventera fågelsträck. Som fågelinventerare gäller det med andra ord att vara på hugget hela tiden.

Musslor

En annan av våra specialiteter är inventering av musslor. Musselinventering genomförs oftast i vattendrag men kan också ske i sjöar eller dammar. Metoderna som används är fridykning, krattning (Lutherräfsa), användande av vattenkikare eller med hjälp av en liten nedsänkbar kamera. När det gäller särskilt sällsynta arter sköter vi också den dispens som krävs för att kunna genomföra en riktig inventering enligt standardiserad metod.

Landväxter

Vi genomför också växtinventeringar på land. Oftast är detta en del av naturvärdesinventeringar (se nedan) där uppdraget kan innebära önskemål om en detaljerad inventering av en specifik art, t.ex. en rödlistad art. För växterna är den aktuella inventeringsperioden från för- till sensommar men är det en särskild art som ska inventeras anpassas insatsen givetvis efter dess ekologi. Och rör det sig om inventering av vintergröna växter räcker det med att det är barmark.

Groddjur

Inventering av groddjur genomförs oftast på vår och försommar. Ibland handlar det om enskilda dammar/vattendrag som ska inventeras i samband med t.ex. en exploatering men ibland efterfrågas kunskap om groddjursförekomst på en större skala, t.ex. kommunnivå. Utformning och omfattning måste alltid anpassas efter situation. Ibland uppstår även behov av att veta eventuell förekomst av groddjur utanför djurens lekperioden när de inte längre befinner sig i vattenmiljön. I dessa fall genomför vi inte sällan en genomgång av eventuella tidigare observationer av groddjur tillsammans med en bedömning av aktuell damm/småvatten och dess närmiljö med avseende på potential att hysa groddjur.

Inventering av andra artgrupper

I de fall vi saknar detaljkunskap gällande artbestämning anlitar vi erfarna kollegor på andra företag. Detta kan gälla exempelvis mossor, lavar, bottenfauna och fladdermöss. Ibland genomförs artbestämningen som en gentjänst för att vi har artbestämt någon annans vattenväxter eller alger men vid större uppdrag anlitas andra biologer som underkonsulter.

Elfiske

Vi genomför elfiske i vattendrag, ofta i samarbete med andra konsulter enligt svensk standard för vadningselfiske. Vid elfisken kan data samlas in för fiskarter, populationstätheter, storleksfördelning, kondition och fiskfaunans ekologiska status. Elfiske genomförs med två olika metoder under vadning, dels kvalitativt elfiske huvudsakligen för inventering, dels kvantitativt elfiske med inriktning på tidsserier och bedömning av ekologisk status i vattendrag. Elfiske som metod lämpar sig särskilt bra i mindre vattendrag där det är enkelt att vada och fiskens flyktmöjligheter är begränsade. Inför elfiske krävs fiskerättsägarens tillstånd, dispens av länsstyrelsen för fiske med elektrisk ström och en djurförsöksetisk prövning hos den lokala etiska nämnden. Dessa tillstånd kan vi ordna. Vid inventering av förekommande fiskarter genomförs detta lämpligen under perioden juli-augusti.

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering är en metod som sedan år 2014 är standardiserad enligt SIS och som numera är det gängse godtagna sättet att klassa naturvärden i ett avgränsat område. Klassningen görs utifrån en sammanvägd bedömning av områdets art- respektive habitatkvaliteter. Habitatet bedöms genom att identifiera värdefulla strukturer för den aktuella naturmiljön. Vi utför ett flertal naturvärdesinventeringar årligen på allt från enstaka till flera hundra hektar. Ofta är det kommuner som behöver hjälp med att kartlägga naturvärden i samband med exploateringsplaner, men det kan också vara företag eller privatpersoner som behöver underlag inför tillståndsansökningar.

Biotopkartering

Vi genomför biotopkartering i vattendrag. Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget. Inventeringen genomförs genom att inventeraren går mot strömmen längs med vattendraget. Vattendragsmiljön delas in i olika delsträckor. För varje delsträcka beskrivs förekommande biotoper och sträckans egenskaper med ett protokoll enligt Havs och Vattenmyndighetens undersökningstyp ”Biotopkartering i vattendrag”. Det finns totalt fem protokoll där fyra av dem är frivilliga och används vid inventeringar av vandringshinder eller fördjupade inventeringar. Biotopkartering kan bland annat användas som underlag i en naturvärdesinventering för klassning av vattendrag samt inför elfisken.