Rådgivning

Invasiva främmande arter

Tack vare att vi arbetat praktiskt med att genomföra åtgärder mot främmande arter, gjort studiebesök i andra länder och genom att vi är delaktiga i försöksverksamheter så vill vi påstå att vi är sverigeledande vad gäller erfarenhet av att bekämpa vissa invasiva främmande arter, t.ex. sjögull, skunkkalla och parkslide. Detta gör att vi anlitas för rådgivning kring hur bekämpningsinsatser bäst bör planeras och genomföras. I vissa fall håller vi i hela utredningen och ansvarar för inventering, planering av åtgärder och vägledning på plats under genomförandet. I andra fall tar vi mer rollen av att vara en trygg part att hålla i handen och fråga om råd under arbetets gång.

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

I vår verksamhet ingår rådgivning om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Rådgivningen kan handla om t.ex. tips inför restaurering av betesmarker, skötsel av småbiotoper för att gynna biologisk mångfald, hamling av träd o.s.v. Om så önskas kan tips och råd om skötsel kopplas till vilka jordbruksstöd som är aktuella. Vi erbjuder i dagsläget rådgivning via ett avtal med Länsstyrelsen i Västra Götalands län vilket innebär att besöket är kostnadsfritt för lantbrukaren.

Kommunekolog/naturvårdshandläggare

Vi har stor erfarenhet av arbete inom myndigheter och hjälper kommuner med rådgivning och stöd som naturvårdshandläggare. I de fall kommunen saknar naturvårdshandläggare/kommunekolog eller behöver extra stöd kan vi bistå med hjälp i form av rådgivning eller specifika uppgifter i exempelvis bygglovsärenden, detaljplanering, ledningsdragningar, hantering av skyddsvärda träd, kompensationsåtgärder, tillståndsärenden och att svara på remisser. Vi kan också delta i strategiska uppdrag som framtagandet av översiktsplaner, skogsstrategier, naturvårdsprogram etc.

Geografiskt informationssystem – GIS

Vi har kompetens gällande arbete och undervisning med GIS och hjälper andra företag och organisationer med stöd och rådgivning. Vi kan bistå med hjälp på plats eller via rådgivning över telefon/skype. Vi kan även hjälpa till med att genomföra kartering och analyser.