Åtgärder

Det mesta av vårt arbete rör kunskapsuppbyggande insatser, såsom inventeringar och utredningar. Ibland arbetar vi emellertid också med praktiska åtgärder. Dessa kan röra insatser för att bekämpa invasiva främmande arter men också t.ex. att flytta exemplar av hotade arter från livskraftiga bestånd och med dessa förstärka svaga populationer eller etablera nya i lämpliga habitat.

Bekämpning av sjögull

Arbetet med sjögull är väldigt praktiskt och många åtgärder genomförs i vattnet. Förutom fältförsök arbetar vi även med utvärdering av de åtgärder som genomförs i Tingsryds kommun och Mörrumsåns vattensystem.

Under november 2014 genomfördes en sänkning av Granödammen i Ryd inom Mörrumsåns vattensystem. Sänkningen genomfördes som följd av underhåll av dämmet, men gav unika möjligheter att åtgärda sjögull, under torra förhållanden.

Utsättning av hotade arter

I Sörmland håller vi på med ett intressant försök med utsättning av den sällsynta och rödlistade arten spetsnate. Ett bestånd av arten finns i en branddamm och det uppdrag vi fått från Länsstyrelsen i Sörmland är att ta plantor härifrån och sätta ut i en annan damm som vi, genom tidigare inventering, bedömt vara lämplig. Tyvärr har dock beståndet i branddammen minskat så mycket att vi till en början gör försök med att uppföröka antalet plantor där, innan de kan flyttas till den nya dammen. Under våren 2019 ska branddammen besökas igen för att se hur uppförökningen har lyckats.