Skötselplan Gussjön

Under våren 2023 kommer vi att ta fram en skötselplan för Gussjön i Sala kommun i uppdrag från Sagåns vattenråd. Framtagandet av skötselplanen ska leda till en långsiktigt hållbar förvaltning av Gussjön och dess strandängar. Skötselplanen ska ta ett helhetsperspektiv på skötseln med hänsyn till vattenvårds- och naturvärdesperspektiv, inklusive de värden som skyddas inom Natura 2000. En viktig del i projektet är att åtgärderna ska förankras med berörda fastighetsägare och aktörer. Syftet med projektet är att det på sikt ska leda till höjda naturvärden och en förbättring av vattenkvalitén i sjön.