Projekt med Avfall Sverige

Vi har nyligen inlett ett projekt tillsammans med Avfall Sverige i syfte att se över anläggningarnas kunskap till omhändertagande av jordmassor innehållande slideväxter, exempelvis parkslide och jätteslide. På så sätt kan vi underlätta för avfallsanläggningar att ta emot dessa massor vilket i sin tur gör att saneringsarbetet runt om i landet kan ske på ett korrekt sätt utan risk för ytterligare spridning av arterna. Genom detta arbete förväntas därmed spridningen av slidearterna kunna minska.

Det är framför allt Tina och Jonas som kommer arbeta med utredningen tillsammans med en referensgrupp bestående av personer från SRV, Länsstyrelsen i Skåne och Trafikverket. Juridisk expertis kommer också vara inblandad i projektet då det finns vissa juridiska frågor kring bland annat deponiskatt. Utredningen beräknas vara klar till hösten.