Naturvårdprogram i Ale kommun

Under 2020 – 2021 arbetar vi på uppdrag av Ale kommun med en uppdatering av kommunens naturvårdsprogram som delfinansieras av den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Framförallt jobbar vi med att uppdatera naturvårdsobjekt (presenteras digitalt i GIS) där flera nya områden läggs till utifrån exempelvis nya underlag, inventeringar, artobservationer och skyddade områden.

Vi har under hösten 2020 även besökt en del områden i fält och kommer att fortsätta med detta under våren 2021. I uppdraget ingår också att identifiera viktiga ekologiska strukturer, värdekärnor och sammanhang för naturtyper, arter och artgrupper samt att identifiera förutsättningar för metapopulationer, spridning av arter mm. Vi ska även tillsammans med kommunen analysera och peka ut ansvarsarter och ansvarsnaturtyper för kommunen samt ta fram en åtgärdsplan.