Naturvärdesinventering Ale kommun

Som en förlängning av vårt arbete med Ale kommuns naturvårdsprogram genomför vi naturvärdesinventeringar. Inventeringarna sker i de naturvärdesobjekt som togs fram eller redigerades under 2020-2021.

Naturvärdesinventeringar görs i syfte att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Sedan 2014 finns en standard för hur bedömningen bör göras.