Tina Kyrkander

Anställd: Sedan starten av bolaget 2009. Arbetat som miljökonsult sedan 2006.

Särskilt inriktad på: Vattenvegetation – inventering av kärlväxter och kransalger, utredning och rådgivning gällande främmande arter, utredningsuppdrag skyddade områden, åtgärder i vattenmiljö, vattenverksamhet.

Tina är limnolog med en magister i biologi och har genomfört sina studier på universiteten i Stockholm och Göteborg. Hon ansvarar för inventeringar och utredningar i vattenmiljö, vattenverksamhet och arbetet med främmande arter. Tina var med i referensgruppen för kransalger inom åtgärdsprogram för hotade arter (2008 – 2011) och tar fortfarande emot kransalger för artbestämning. Sedan 2009 är hon också medlem i ArtDatabankens expertkommitté för alger som bland annat arbetar med rödlistning. Tina arbetar mycket med främmande arter och har gjort flera utredningar om olika metoders lämplighet avseende bekämpning av framförallt vattenväxter. I flera fall har dessa utredningar gjorts på uppdrag av myndigheter och resulterat i rekommendationer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

-->