Jonas Örnborg

Anställd: Sedan starten av bolaget 2009. Arbetat som miljökonsult sedan 2003.

Särskilt inriktad på: Fåglar – inventering, miljöjuridik och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer. Naturvärdesbedömningar, framförallt underlag till MKB och bedömning av påverkan från olika verksamheter i olika naturmiljöer.

Jonas är doktor i ekologisk zoologi och gjorde sina doktorsstudier på Zoologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Efter doktorsexamen genomförde Jonas en postdoc. i Frankrike, Montpellier. Studierna handlade framförallt om fåglars ekologi och evolution av signalsystem.

Jonas arbetar med såväl terrester som akvatisk biologi och med tillståndsfrågor inom ramen för miljöfarlig och vattenverksamhet enligt miljöbalken. Den terrestra biologin har framförallt inriktat sig på artskyddsfrågor och naturvärdesbedömningar i samband med olika former av exploateringar i naturmiljöer. Inventering, påverkansbedömning och kompensationsåtgärder för grod- och kräldjur har också ingått i Jonas arbetsuppgifter. Jonas har även stor erfarenhet av biologiskt fältarbete, både på land och i vatten under olika förhållanden såväl i Sverige som utomlands (Norge, Sydafrika, Kenya, Botswana, Seychellerna och Frankrike). Sammantaget har Jonas arbetat med olika frågeställningar inom biologi och miljö i olika sammanhang under sammanlagt 16 år. De senaste åren har Jonas arbetat mycket med att ta fram underlag vad avser förekomst av naturvärden, naturvärdesbedömningar, eventuell påverkan samt artskyddsfrågor (i enlighet med Artskyddsförordningen) för MKB gällande miljöfarlig verksamhet (bl.a. vindkraftsetablering). I arbetsuppgifterna har även ingått att arbeta fram och sammanställa olika naturvärden inför framtagandet av kommunala översikts- och detaljplaner. Inom detta arbete ingår inventering och redovisning av data samt framtagande av juridiska underlag och områdesbestämmelser.