Grön infrastruktur i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län är aktiva i att få till ett fungerande arbete med grön infrastruktur i länet, och i detta är vi involverade. Vårt uppdrag består av tre olika delar.

En del är att göra GIS-analyser för golfbanor och gräsmarker i tätorter. Vi föreslår också lämpliga åtgärder för dessa områden så att den gröna infrastrukturen förstärks.

En annan del av uppdraget är att bistå i framtagandet av kommunikationsmaterial om nyckelfaktorer. Nyckelfaktorer är sådana som är viktiga för olika ekologiska processer, t.ex. blommande och bärande träd och buskar, sandmiljöer och artrika vägkanter.

Den tredje delen handlar om att utveckla och uppdatera tre olika vägledningar för hur grön infrastruktur kan integreras i olika verksamheter. De tre verksamheterna är jord- och skogsbrukets planering, kommunernas klimatanpassning samt Länsstyrelsens naturvårdsarbete.