Ängar i skyddade områden

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2022 gjort uppföljning av slåtterängar i Natura 2000-områden samt naturreservat inom Sjuhäradsbygden. Under sommaren gjordes uppföljning av arter, bl.a. typska arter och gräsmarksarter inom områdena. Arbetet fortsätter nu under hösten med mätning av kvarstående gräsmängd.

Naturvärdesinventering Ale kommun

Som en förlängning av vårt arbete med Ale kommuns naturvårdsprogram genomför vi naturvärdesinventeringar. Inventeringarna sker i de naturvärdesobjekt som togs fram eller redigerades under 2020-2021.

Naturvärdesinventeringar görs i syfte att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Sedan 2014 finns en standard för hur bedömningen bör göras.

Ansvarsarter

Under hösten 2022 kommer vi att göra en förstudie gällande ansvarsarter  och ansvarsnaturtyper för Lerums kommun. Förstudien kommer att ligga till grund för framtagandet av åtgärdsplaner inriktade för de olika
arterna respektive naturtyperna.

Vi har tidigare tagit fram ansvarsarter och ansvarsnaturtyper åt kommunerna i Hallands län samt marina ansvarsarter för Göteborgs stad.