Analys av natur- och kulturvärden vid golfbanor i Västergötland

Under våren kommer analyser göras i GIS för ett antal golfbanor i Västergötland där befintliga och aktuella uppgifter om naturvärden samt forn- och kulturlämningar listas. Analyserna kommer även innehålla kortfattade förslag på lämpliga åtgärder med syfte att bevara och förstärka naturvärdena i området. En del av analysen görs utifrån perspektivet att golfbanan skulle kunna fungera som en sammanbindande länk i en grön infrastruktur. Syftet med analyserna är att de ska vara ett underlag för fortsatt arbete med att detaljera och specificera de av åtgärderna som är lämpliga att gå vidare med. Små anpassningar av skötseln kan göra stor nytta för den biologiska mångfalden.